Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Spoločnosť AGEL 

 • patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,
 • prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku,
 • spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku,
 • súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov,
 • zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením,
 • investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.
 • Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Naše priority

 • Pacient na prvom mieste.
 • Zamestnanci sú hlavným potenciálom.
 • Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. 
 • Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 • Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.
 • Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Medzi hlavné benefity patria

 • zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu,
 • prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja,
 • prepracovaný systém firemných benefitov,
 • možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách,
 • ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty.
 • uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.
Primár neurologického oddelenia @ AGEL SK
Primár neurologického oddelenia
Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Miesto
Zvolen
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

Neurológ
vykonáva odborné alebo špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou,
diagnostikou, liečbou a výskumom ochorení nervového systému (s výnimkou tých,
ktoré v dôsledku prevažujúcich porúch psychických funkcií patria do odboru
psychiatrie), systémových ochorení svalov, vertebrogénnych ochorení
podmienených alebo sprevádzaných poruchou nervového systému.


-    riadenie činnosti oddelenia v súlade s koncepciou odboru neurológia

-    zabezpečovanie zavádzania nových diagnostických a liečebných metód a postupov

-    starostlivosť o rozvoj základnej a špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, o zvyšovanie úrovne a kontroly poskytovaných zdravotníckych služieb

-    starostlivosť o rozvoj lekárov oddelenia a prístrojovú vybavenosť oddelenia

-    zodpovednosť za kvalitu a komplexnosť liečby a starostlivosti o pacientov,

-    zodpovednosť za chod oddelenia a účelnú farmakoterapiu

-    zodpovednosť za hospodárnosť oddelenia
a efektívnosť využívania lôžkového fondu oddelenia

Možnosti rozvoja

Účasť na vzdelávacích aktivitách, umožnenie získania špecializácie.

Ďalší kariérny krok

Záleží len na Vás.

Zodpovednosti

40%
Špecializovaná liečebno-preventívna starostlivosť v príslušnom odbore v rámci lôžkového oddelenia alebo ambulancie
20%
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore, vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy
20%
Konziliárne služby v rámci zdravotníckeho zariadenia vykonávanie ústavnej pohotovostnej služby
20%
Poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta rodinným príslušníkom a oprávneným osobám

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie - študijný odbor
Všeobecné lekárstvo
Jazyky
angličtina (UK) - pokročilý
Počet rokov praxe
15
Požadované zručnosti
analyzovanie a riešenie problémov
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
organizovanie a plánovanie práce
- občianska a morálna bezúhonnosť
Iné požiadavky
- VŠ v odbore všeobecné lekárstvo
- špecializácia v špecializačnom odbore neurológia
- špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva vítaná
Vítané
Vítané zručnosti
príjemné vystupovanie bezúhonnosť asertivita flexibilita výborné komunikačné schopnosti
komunikatívnosť
flexibilita
tímový duch
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Iné preferencie
- registrácia v Slovenskej lekárskej komore
- znalosť zdravotníckej legislatívy
- MS Office na úrovni užívateľ

TOP kariérne benefity

 1. Prestížny zamestnávateľ
 2. Priateľská pracovná atmosféra
 3. Pocit bezpečia
 4. Atraktívny rozvojový program

Ponúkaný plat

1 140* - 2 097 EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

 

Doplňujúce informácie

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do
jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti
doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava.
Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

Kontakt

Adresa

Kuzmányho nábrežie28, Zvolen, Slovensko