Všeobecné obchodné podmienky - uchádzači


 1. Úvodné ustanovenia
 2. Služby poskytované Záujemcom
 3. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu
 4. Práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán
 5. Ochrana osobných údajov
 6. Rozhodné právo
 7. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Spoločnosť JobAngels.co, s.r.o., so sídlom Černyševského 10, Bratislava-Petržalka 851 01, IČO: 47 944 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 104443/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového portálu www.jobangels.com.


1.2. Prevádzkovateľ, v rámci svojej činnosti, poskytuje služby zamestnávateľom, záujemcom, príp. iným osobám, predovšetkým za účelom skvalitnenia prístupu na trhu práce. Služby prevádzkovateľa, ku ktorým sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sú bližšie špecifikované v Čl. 2 týchto podmienok.


1.3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.


1.4. Záujemca o prácu je, v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, každá fyzická osoba, ktorá sa registruje na portáli www.jobangels.com. (ďalej len „Stránka“) za účelom nájdenia si vhodnej pracovnej pozície z ponuky zamestnaní uvedených na Stránke alebo za účelom vloženia životopisu do databázy životopisov (ďalej len „Záujemca“ alebo „Záujemcovia“).


1.5. Pre účely poskytovania služieb Záujemcom Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Záujemcu pri poskytovaní služieb Záujemcom. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom.2. Služby poskytované Záujemcom


2.1. Prevádzkovateľ na Stránke pravidelne zverejňuje pracovné ponuky zamestnávateľov, s ktorými má uzatvorenú samostatnú zmluvu (ďalej len „Zmluva s klientom“).


2.2. Záujemca má možnosť prehliadať zverejnené pracovné ponuky a na konkrétne pracovné ponuky reagovať zaslaním životopisu, príp. motivačného listu.


2.3. Po zaslaní životopisu, príp. motivačného listu na konkrétnu pracovnú ponuku (registrácia) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby reakcia Záujemcu bola viditeľná pre konkrétneho zamestnávateľa na jeho účte vedenom na Stránke, ktorý má na tento účel Prevádzkovateľom zriadený na základe Zmluvy s klientom, príp. upovedomí konkrétneho zamestnávateľa o novom Záujemcovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie.


2.4. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby životopis Záujemcu, ktorý pri registrácii vložil, bol zaradený do databázy životopisov. Zaradením životopisu do databázy životopisov bude životopis Záujemcu viditeľný pre ostatných zamestnávateľov, ktorý majú k databáze životopisov prístup na základe Zmluvy s klientom.


2.5. Prevádzkovateľ poskytuje tieto služby Záujemcovi bezodplatne.


2.6. Na účel poskytovania služieb podľa tohto článku Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľ vedie evidenciu registrovaných záujemcov, ktorá obsahuje všetky údaje a súbory, ktoré Záujemca zadal pri registrácii. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva údaje o Záujemcovi v súlade s Podmienkami a informáciami o spracovaní osobných údajov a platnými právnymi predpismi, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Tieto údaje Prevádzkovateľ eviduje a uchováva na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Záujemca, ako dotknutá osoba, a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Záujemcu.3. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu


3.1. Pre platnú registráciu Záujemcu je potrebné, aby Záujemca vyplnil registračný formulár a zadal svoje meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt a priložil k registrácii svoj životopis. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom vzniká platným dokončením registrácie Záujemcu a kliknutím na odkaz „POSLAŤ ŽIVOTOPIS“.


3.2. Kliknutím na odkaz „POSLAŤ ŽIVOTOPIS“ Záujemca potvrdzuje, že je spôsobilý na právne úkony, jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená a že súhlasí so znením týchto Všeobecných obchodných podmienok v plnom rozsahu a prehlasuje, že sa oboznámil so Zásadami o spracúvaní osobných údajov.


3.3. Záujemca sa pre tento účel zaväzuj uviesť pravdivé informácie o svojej osobe. To platí aj pre údaje uvedené v životopise, ktorý je súčasťou registrácie Záujemcu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za chybne uvedené údaje Záujemcom.


3.4. Akékoľvek zmeny v rozsahu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, alebo zmeny týkajúce sa údajov Záujemcu je možné vykonať na základe predchádzajúcej dohody Záujemcu s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevykonať takú zmenu, ktorá by odporovala týmto Všeobecným obchodným podmienkam, zákonom Slovenskej republiky alebo dobrým mravom.


3.5. Zmluvný vzťah zaniká:

 • 3.5.1. dohodou Záujemcu a Prevádzkovateľa;

 • 3.5.2. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa v prípade podstatného porušenia zmluvy Záujemcom – pre tento účel sa podstatným porušením zmluvy Záujemcom rozumie uvedenie údajov pri registrácii, životopise, príp. v motivačnom liste, ktoré by boli v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi;

 • 3.5.3. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany Záujemcu – na žiadosť Záujemcu Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu odstráni všetky uložené, súbory a ostatné údaje Záujemcu z evidencie Záujemcov.

 • 3.5.4. uplynutím troch (3) rokov, ak v rámci tejto doby nedôjde zo strany Záujemcu na Stránke k žiadnej aktivite.4. Práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán


4.1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ Záujemcovi poskytuje slúžia pre skvalitnenie prístupu Záujemcu k pracovným ponukám na trhu práce. Záujemca je, za účelom nájdenia si vhodného zamestnania, oprávnený bezodplatne využívať služby podľa čl. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.


4.2. Záujemca je pri využívaní služieb Prevádzkovateľa oprávnený najmä

 • 4.2.1. prehliadať ponuky práce zverejnené na Stránke;

 • 4.2.2. kontaktovať zamestnávateľov, ktorí majú na Stránke zverejnené pracovné ponuky;

 • 4.2.3. zasielať životopisy alebo inak reagovať na pracovné ponuky zverejnené na Stránke;

 • 4.2.4. žiadať o Prevádzkovateľa úpravu údajov, alebo súborov, ktoré pri registrácii vložil.


4.3. Záujemca je oprávnený kedykoľvek vyzvať Prevádzkovateľa za účelom zmeny alebo odstránenia údajov a súborov, týkajúcich sa jeho osoby.


4.4. Záujemca je povinný pri zadávaní údajov (registrácia) postupovať tak, aby jeho konanie nebolo v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo aby svojím konaním nepoškodil dobre meno Prevádzkovateľa, zamestnávateľa, resp. klienta Prevádzkovateľa, alebo inú osobu. Na tento účel je Záujemca povinný:

 • 4.4.1. uvádzať o sebe a svojej osobe pravdivé informácie a údaje, vrátane údajov v životopise, motivačnom liste alebo v inom dokumente, ktoré k svojej registrácii prikladá;

 • 4.4.2. nevkladať také údaje alebo iný obsah, ktorý by mohol

  • a) ohrozovať alebo poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných osôb,

  • b) podnecovať alebo podporovať násilie, nelegálnu činnosť, terorizmus, hazard alebo tzv. pyramídové hry,

  • c) obsahovať urážlivý, pornografický a inak nevhodný materiál,

  • d) diskriminovať iné osoby na základe ich rasy, etnickej príslušnosti, národnosti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie,

  • e) obsahovať osobné údaje inej osoby, ktorá na tento účel neudelila Záujemcovi súhlas,

  • f) kopírovať alebo používať predmety duševného vlastníctva tretích osôb,

  • g) akokoľvek porušiť práva tretích osôb,

  • h) obsahovať škodlivý software, vírus alebo iný počítačový kód, súbor alebo programy navrhnuté tak, aby prerušili, zničili alebo obmedzili funkčnosť softwaru, hardwaru alebo telekomunikačného zariadenia.

4.5. Akékoľvek následky za porušenie týchto Všeobecných obchodných podmienok, platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo dobrých mravov zo strany Záujemcu znáša sám Záujemca. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za údaje a akýkoľvek ďalší obsah, ktorý Záujemca zverejňuje pri využívaní služieb Prevádzkovateľa.


4.6. Prevádzkovateľ má právo upraviť, alebo odstrániť akýkoľvek údaj, alebo obsah Záujemcu, ktorý je v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ktorý by mohol inak porušiť práva tretích osôb.


4.7. Prevádzkovateľ v rámci služby poskytovanej Záujemcovi zabezpečuje, aby bola reakcia Záujemcu o konkrétnu pracovnú ponuku viditeľná pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil na Stránke.


4.8. Prevádzkovateľ nezaručuje Záujemcovi, že jeho žiadosť o zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa bude vybavená v určitom čase/lehote. Rovnako Prevádzkovateľ nezaručuje Záujemcovi kladné vybavenie jeho žiadosti o zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa.5. Ochrana osobných údajov


5.1. Prevádzkovateľ, v rámci poskytovania služieb Záujemcom, uchováva a spracováva osobné údaje v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov – JoBAngels.co, s.r.o.


5.2. Na ochranu osobných údajov sa primerane aplikujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).6. Rozhodné právo


6.1. Všetky práva a povinnosti upravené v zmluve medzi Prevádzkovateľom a záujemcom a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, príp. vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom vzniknú a nie sú upravené v zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.7. Záverečné ustanovenia


7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade zmeny obsahu Všeobecných obchodných podmienok je Prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti primeraným spôsobom informovať Záujemcov.


7.2. Obsah Všeobecných obchodných podmienok je možné individuálne dojednať alebo upraviť, avšak vždy na základe súhlasného prejavu vôle Prevádzkovateľa a Záujemcu.


7.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom.


7.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15. 12. 2021
JobAngels.co, s.r.o.
V Bratislave dňa 15. 12. 2021