Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand

Podmienky spolupráce

uzatvorené v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Záujemcom sa rozumie obchodná spoločnosť JobAngels.co, s.r.o., so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 944 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104443/B, konajúca prostredníctvom konateľa Andreja Wintera, kontaktný e-mail: andrej@jobangels.com (ďalej len ako „Záujemca“).
1.2 Poskytovateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa týchto podmienok a vyjadrí s nimi súhlas (ďalej len ako „Poskytovateľ“).
1.3 Záujemca a Poskytovateľ sa ďalej môžu označovať každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.
1.4 Potenciálnym zamestnávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zverejní pracovnú ponuku na stránke www.jobangels.com.
1.5 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku. Zaväzujúca je slovenská verzia a anglický preklad je len informatívny.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia a predmet Zmluvy
2.1 Záujemca je prevádzkovateľom internetovej stránky www.jobangels.com (ďalej len „webstránka“).
2.2 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri ich vzájomnej spolupráci spočívajúcej v šírení odkazov na pracovné ponuky zverejnené na webstránke.
2.3 Záujemca nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Článok 3
Práva a povinnosti Zmluvných strán
3.1 Záujemca je oprávnený posielať Poskytovateľovi na vedomie pracovné ponuky zverejnené potenciálnym zamestnávateľom na webstránke.
3.2 Poskytovateľ je oprávnený odkazy na pracovné ponuky zverejnené na webstránke šíriť ďalej elektronickou komunikáciou, najmä, nie však výlučne, prostredníctvom sociálnych sietí alebo ich umiestnením na internetových stránkach tak, že tieto odkazy budú prístupné pre vopred neurčený a neurčitý okruh osôb.
3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého mena Záujemcu. V opačnom prípade Poskytovateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá Záujemcovi vznikne.
Článok 4
Odmena
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za činnosť podľa článku 3 bodu 3.2 tejto Zmluvy bude vyplatená po dohode Zmluvných strán na základe vyhodnotenia činnosti Poskytovateľa Záujemcom, podľa uváženia Záujemcu. V prípade, ak Poskytovateľ odporučí sám seba, Záujemca má právo odložiť alebo neposkytnúť výplatu odmeny, aby tak zamedzil a predišiel poškodeniu záujmov klienta Záujemcu.
Článok 5
Trvania a skončenie Zmluvy
5.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
5.2 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán.
5.3 Od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek Zmluvná strana odstúpiť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
Článok 6
Ochrana osobných údajov
6.1 V prípade, že Poskytovateľ je fyzická osoba nepodnikateľ (ďalej len ako „dotknutá osoba“), Záujemca za účelom registrácie dotknutej osoby a plnenia tejto Zmluvy spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt, email, pohlavie, dátum narodenia, fotografia.
6.2 Záujemca vo vzťahu k osobných údajom podľa bodu 6.1 tohto článku vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
6.3 Záujemca zodpovedá za to, že osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na iné účely ako len v rozsahu a za podmienok podľa tejto Zmluvy.
6.4 Dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Andreja Wintera, a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu andrej@jobangels.com, prípadne telefonicky na tel. čísle +421 903 751 791.
6.5 Záujemca spracúva osobné údaje na účel plnenia tejto Zmluvy. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie Zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť Zmluvu.
6.6 Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je obmedzená dobou trvania tejto Zmluvy.
6.7 Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Záujemca potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Záujemca tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Záujemca účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Ak Záujemca takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od Záujemcu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa bodu 6.19, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch poskytne Záujemca dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).
6.8 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Záujemca eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
6.9 Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy,
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 6.17,
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
6.10 Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Záujemcovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
6.11 Záujemca vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
6.12 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 6.8, a to počas obdobia umožňujúceho Záujemcovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. Záujemca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Záujemcu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Záujemcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
6.13 Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Záujemca nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
6.14 Dotknutá osoba bude Záujemcom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
6.15 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Záujemcovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
6.16 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba nemôže namietať spracúvanie jej osobných údajov ak:
 1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
 2. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.
6.17 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Záujemca nemôže ďalej spracúvať.
6.18 Záujemca doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Záujemca nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
6.19 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii Poskytovateľa na webstránke Záujemcu.
7.2 Záujemca je oprávnený Zmluvu meniť, dopĺňať alebo upresňovať, o čom upovedomí Poskytovateľa. Takáto zmena Zmluvy bude účinná deň nasledujúci po doručení notifikácie o zmene Zmluvy Poskytovateľovi.
7.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, písomnosti, pokyny a ostatné dokumenty sa považujú za doručené:
 • pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená;
 • pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odopretím prevzatia;
 • dňom prevzatia zásielky pri doručovaní poštou alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej Zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú alebo sa zásielka s písomnosťou vrátila odosielateľovi ako nedoručená z iného dôvodu.
7.5 Všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ako aj výrobné, technické, technologické, organizačné, obchodné a iné informácie, ktoré Záujemca poskytne resp. sprístupni Poskytovateľovi, sa považujú za dôverné informácie alebo za predmet obchodného tajomstva, ak spĺňajú kritériá stanovené Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú, že dôverné informácie a/alebo obchodné tajomstvo, ktoré si zverili a/alebo, ktoré zistili v priebehu realizácie predmetu plnenia Zmluvy, a ktoré nie sú všeobecne známe, nesprístupnia tretím osobám a ani ich nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie tejto Zmluvy. Za porušenie ochrany dôverných informácií a/alebo obchodného tajomstva sa nepovažuje poskytnutie informácií orgánom verejnej správy v zmysle právnych predpisov, zamestnancom, právnym poradcom, audítorom a to v nevyhnutnom rozsahu alebo za účelom výkonu práva. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť z tohoto zmluvného vzťahu platí aj po skončení Zmluvy.
7.6 Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa Zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tejto Zmluvy.JobAngels.co, s.r.o.
V Bratislave dňa 25. 05. 2018