Ochrana osobných údajov
Zásady spracúvania osobných údajov – JobAngels.co, s.r.o.


"Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov"

Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a správne a dávam dobrovoľne súhlas, aby údaje, ktoré som uviedol/a pri využívaní internetovej stránky www.jobangels.com boli sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom internetovej stránky www.jobangels.com v rámci počítačovej siete internet v trvaní 12 mesiacov odo dňa udelenia tohto súhlasu pre registrované spoločnosti overené spoločnosťami JobAngels.co, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO 47944129 ako prevádzkovateľom internetovej stránky www.jobangels.com . Po ukončení vyššie uvedenej doby budú údaje neprístupné a budú uchované v databáze pre prípad opätovného sprístupnenia. Sprístupnenie/poskytnutie životopisu na internetovej stránke jobangels.com je možné kedykoľvek ukončiť alebo obnoviť. Pri spracúvaní osobných údajov, v záujme oddelenia osobných údajov jednotlivých dotknutých osôb (uchádzačov o zamestnanie), ktorí nie sú registrované na internetovej stránke, sa vytvára užívateľské konto dotknutej osoby. Pričom užívateľské konto ďalej umožňuje dotknutej osobe: komunikovať vo fóre práce, žiadať o referenciu, odporučiť pracovnú ponuku známemu, posielať vyhovujúce pracovné ponuky emailom. Po uplynutí 3 ročného obdobia od dňa vytvorenia môjho životopisu alebo posledného prihlásenia do svojej registrácie vytvorenej na internetovej stránke www.jobangels.com budú údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Tieto údaje môžu byt spracované v zmysle Zákona č.18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla e-n 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov výlučne pre účely poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní vhodného pracovného miesta v rozsahu databázy uchádzačov o zamestnanie. Akceptujem, že spoločnosť JobAngles.co, s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, či nepriame straty, spôsobené sprístupnením/poskytnutím týchto informácií registrovaným spoločnostiam podľa Všeobecných obchodných podmienok JobAngels.co, s. r. o. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej internetovej stránky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e- mailovú adresu [email protected]


"Zasielať notifikácie o novinkách na stránke"

V zmysle Zákona č18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/6792 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom JobAngels.co, s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka IČO 47944129 v rozsahu-mailová adresa za účelom poskytovania reklamných a marketingových informácii súvisiacich so spoločnosťou JobAngels.co, s.r.o.. a službami poskytovanými touto spoločnosťou. Osobné údaje Ďalšie budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej internetovej stránky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Vašu Spracovanú žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e- mailovú adresu [email protected]


1. Úvodné ustanovenia
2. Definícia pojmov
3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke
5. Práva dotknutých osôb


1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť JobAngels.co, s r.o. je spoločnosť zameriavajúca sa na oblasti poskytovania služieb subjektom, ktorí pôsobia na trhu práce. Hlavnou náplňou spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. je zabezpečenie stability spoločnosti po finančnej a ekonomickej stránke, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rozvoj vzťahov s partnerskými organizáciami a zachovanie dobrého mena spoločnosti.

Zachovanie týchto záujmov je podmienené neustálym zvyšovaním úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde presadzujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Zároveň si uvedomujeme ich prepojenosť s atribútmi bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpečnostnou politikou spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. boli stanovené nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu aktív informačného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manažment spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. je zodpovedný za korektný odhad rizika a jeho efektívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré sú prispôsobené najnovším poznatkom a potrebám organizácie. Pri ich zostavovaní sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

 • Prostredníctvom najmodernejších informačných technológií zadovážiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia,

 • Chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,

 • Predchádzať potenciálnym problémom a zdrojom narušenia.

JobAngels.co, s. r. o. preto prijala vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov. Zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Ten zahŕňa bezpečnostné opatrenia potrebné na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy našej spoločnosti.

Spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

JobAngels.co, s. r. o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.jobangels.com (ďalej len „Internetová stránka). JobAngels.co, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami JobAngels.co, s. r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),

 • Zákon č. 351/2011 Z .z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 22/2004 Z .z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Hore


2. Definícia pojmov


Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;


Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka;


Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;


Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;


Klient je fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na danej webovej stránke, a to najmä za účelom nájdenia si vhodného zamestnania alebo inej práce;


Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Obchodný partner je registrovaným klientom našej spoločnosti;


Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Obchodného partnera;


Životopis je dokument, ktorá obsahuje zhrnutie osobných údajov vrátane relevantných pracovných skúseností Záujemcu o prácu;


Databáza životopisov je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu. Databáza životopisov je vytvorená spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov;


Služby predstavujú produkty, ktoré JobAngels.co, s. r. o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Webovej stránky odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu, vytvoriť/uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov, posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom, odporučiť ponuku známemu, komunikovať vo fóre práce, žiadať o referenciu prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: zverejniť pracovnú ponuku, získať prístup do databázy životopisov;


Spracúvaním osobných údajov označuje operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, zmena, zhromažďovanie, šírenie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidáciu, poskytovanie, sprístupňovanie, poskytnutie alebo zverejňovanie;


Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva;


Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva;


Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu;


Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka;


Hore


3. Všeobecné zásady pri spracovaní osobných údajov


Pri ochrane osobných údajov sú využívané nasledovné zásady:

 • zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv Dotknutej osoby.

 • zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; pričom ďalšie spracúvanie na účely archivácie alebo na štatistický účel sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 • zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 • zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 • zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 • zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 • zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.


Prevádzkovateľ je zodpovedný zachovať súlad so všetkými vyššie uvedenými zásadami. Ak je spracúvanie Osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,

 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.


Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Hore


4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Osobné údaje v Životopisoch a Databáze životopisov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. JobAngels.co, s. r. o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka (ďalej len „Spoloční prevádzkovatelia“) vytvoriť si Životopis, sprístupniť ho a zároveň poskytnúť v Databáze životopisov Obchodným partnerom spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. Databáza životopisov je spoločnou databázou vyššie uvedených spoločností, ktoré ju tvoria spoločne a osobné údaje v nej nachádzajúce spracúvajú ako spoloční prevádzkovatelia. Vzájomná spolupráca spoločných prevádzkovateľov bola vyhotovená v písomnej zmluve, ktorá sa uzatvorila na dobu neurčitú a určuje podmienky spracúvania osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli: kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude každý zo spoločných prevádzkovateľov, informáciu o kontaktnom mieste na svojom webovom sídle zverejní každý zo Spoločných prevádzkovateľov, dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR Nariadenia u každého zo Spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo Spoločných prevádzkovateľov, povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR Nariadenia bude plniť každý zo Spoločných prevádzkovateľov, povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť JobAngels.co, s. r. o. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení povinností podľa GDPR Nariadenia, najmä ak ide o vykonávanie práv dotknutých osôb, pri plnení informačnej povinnosti voči dotknutým osobám, pri vyhodnocovaní a oznamovaní bezpečnostných incidentov, ako aj pri prijímaní vhodných opatrení ochrany osobných údajov. Každý zo Spoločných prevádzkovateľov je povinný zverejniť základné časti tejto Dohody na svojom webovom sídle.

Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v Databáze Životopisov pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.jobangels.com budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je JobAngels.co, s. r. o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. JobAngels.co, s. r. o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.


Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku a krátkodobú brigádu.

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. JobAngels.co, s. r. o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou JobAngels.co, s. r. o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. a jej Obchodnému partnerovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. JobAngels.co, s. r. o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť prostredníctvom svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke pracovať (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.) s odpoveďami resp. reakciami, ktoré poslal Obchodným partnerom.

Obdobie tri roky, je spoločnosťou Jobangels.co, s. r. o. posudzovaný ako časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je iba na rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Dotknutá osoba prostredníctvom Internetovej stránky jobangels.com pošle Klientovi (Obchodnému partnerovi) svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov pre daného Klienta. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Uchádzača o zamestnanie. Spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. umožňuje Uchádzačom o zamestnanie, aby Obchodným partnerom poskytli súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (názov Obchodného partnera) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.jobangels.com v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak daná osoba súhlas neodvolá, ten zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Tieto údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Vyššie uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov je na základe žiadosti Klienta editovateľné; editovanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Uchádzača o zamestnanie Obchodný partner je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby iba v súlade s Nariadením a Zákonom na základe iného vhodného právneho základu (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy ) a za účelom nájsť vhodného zamestnanca. JobAngels.co, s. r. o. prostredníctvom svojej internetovej stránky umožňuje Obchodným partnerom prístup k osobným údajom v trvaní 14 dní po skončení zverejnenia pracovnej ponuky.

Pri poskytovaní služieb spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. aj Obchodný partner majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.

JobAngels.co, s. r. o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre JobAngels.co, s. r. o. je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi JobAngels.co, s. r. o. a Obchodným partnerom sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, nie dlhšie ako jeden rok.


Osobné údaje zamestnancov Klientov.

Pri používaní Služieb Klienti majú možnosť uviesť a zverejniť kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie. V zmysle Nariadenia a Zákona sa jedná o údaje, ktoré prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať alebo, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenie poslednej objednávky Klienta, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.


Posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom.

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta“ pre posielanie pracovných ponúk. Prostredníctvom tejto Služby Záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritéria pre pracovné ponuky zverejnené Obchodnými partnermi na Internetovej stránka. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú Záujemcom o prácu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá služba pred aktiváciu „agenta“ poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.

Služba Posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom sa aktivuje prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.


Odporučiť ponuku známemu.

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky odporučiť pracovnú ponuku inej osobe. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú inej osobe ľubovoľným odkazom a uvedením e-mailovej adresy Záujemcu o prácu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojho odporúčania poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Služba Odporučiť ponuku známemu sa aktivuje prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie vytvorenej na Internetovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.


Cookies.

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.


Hore


5. Práva dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;

 • kategórie dotknutých osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Právo dotknutej osoby spočíva v tom, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť JobAngels.co, s. r. o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti JobAngels.co, s. r. o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.


V Bratislave, dňa 03.09. 2020

Mgr. Jozef Bardík, konateľ spoločnosti JobAngels.co, s.r.o